Étkezés

Tájékoztató A gyermekek iskolai étkeztetésével, annak számlázásával, befizetésével kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezési térítési díj befizetés módjai:

 • banki átutalás

Befizetésnél kérjük minden esetben közleményben tüntessék fel a gyermek nevét és a számla sorszámát.

Az étkezési térítési díj befizetése a szolgáltatást megelőzően, előre fizetéssel valósul meg. A befizetési határidő minden hónap 28.-a.

Első alkalommal a szeptemberi étkezést 2023. augusztus 28-ig kell megfizetni.

A fizetés minden esetben számla alapján történik. A számla átvételére két lehetőség nyílik:

 • online értesítés alapján
 • személyes átvétel a Polgármesteri Hivatal épületében.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző napon 8:30 óráig lehetséges, az iskola 52/565-023 telefonszámon, vagy kissnegabi0404@arany-ebes.edu.hu, illetve a holbrozy@arany-ebes.edu.hu e-mailcímen lehet. A lemondás bejelentése mindenkire, vagyis az ingyenesen étkezőkre is vonatkozik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy térítési díj meg nem fizetése esetén, ha a hátralék meghaladja az egy hónapot a tárgyhónapot követő hónap 1. napjától a szolgáltatás igénybevétele felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a tartozást a szülő nem rendezi. A tartozás rendezését követő második naptól lesz lehetősége a gyermeknek ismét étkeznie.

Az iskolában két vagy háromszori étkezésre van lehetőség. Az ehhez kapcsolódó nyilatkozatot tanév elején szükséges leadni, évközben változtatni nem lehet.

Normatív kedvezmény az alábbi jogcímeken vehető igénybe:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 • három-, vagy többgyermekes család,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
 • nevelésbe vett gyermek.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a jogosultságot minden esetben igazolnia kell az alábbi dokumentumokkal:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló érvényes határozat másolata,
 • családi pótlék folyósításáról szóló Magyar Államkincstár által kiállított igazolás, ha nincs akkor a szülő TAJ száma alapján lekérdezésre kerül
 • a 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolás, felsőfokú tanulmányok esetén félévente szükséges az igazolás,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás másolata.

Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 21/B. § (1)–(9) bekezdése tartalmazzák a gyermekétkeztetés esetén megállapítható normatív kedvezményeket.

(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették;

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

Amennyiben a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban bármilyen változás következne be, azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles az igénylő bejelenteni.

Kérjük, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltakhoz kapcsolódóan a mellékelt nyilatkozatot kitölteni, aláírni, majd a Polgármesteri Hivatalban 2023.08.07.-ig leadni szíveskedjenek.

 

Köszönettel:

                                    Ebes Községi Önkormányzat

nyilatkozat

Download PDF