Hírek Pályázatok

Digitális környezet az iskolánkban

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy az EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben című pályázatunk, amelyet a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával és a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskolával közösen nyújtottunk be 84 999 646 Ft összegben 100%-os támogatási arány mellett elnyertük!

Az érdeklődők az alábbi projekt összefoglalóban ismerkedhetnek meg a pályázat során megvalósuló elemekről:

“A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyteremtéshez való hozzájárulás érdekében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használat-orientált megjelenése. Erre építve meg kell teremteni a digitális pedagógia módszereinek széleskörű alkalmazásának lehetőségét a köznevelésben, annak érdekében, hogy a digitális technológia használatával a digitális kompetenciák természetszerű fejlesztésén túlmenően egyéb, alapkészségek fejlesztésének lehetősége is megteremtődjön. A pedagógusok munkájában a sok kiemelkedő mellett számos fejlesztendő terület is látható, melyek általában fejlettebb eszközhasználatot és szofisztikáltabb módszereket, illetve gazdagabb infrastruktúrát igényelnek. Az élethosszig tartó tanulás és a munkaerő-piac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségeket megerősítő IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal történő hasznosulásához, a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő módszertani kultúrájának megújulására, az IKT eszközök kihasználtságának növelésére, az IKT, mint pedagógiai eszköz beépítésére és felhasználására a kulcskompetenciák fejlesztésében. Az elsődleges pedagógiai cél a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása, a digitális pedagógiai eszköz és módszer implementálása és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítése több érdeklődési területet érintve. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.

A projekt a gyakorlatban három helyszínen fog megvalósulni. Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola az első megvalósítási helyszín. A szövegértés fejlesztésének támogatása területén az erkölcstan illetve a hon-és népismeret tanításában, a természettudományos megismerés támogatása területén a fizika tanításában, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása területén az informatika tanításában, a kreativitás fejlesztése területén pedig a technika tanításában komplex digitális innováció megvalósítása. Ennek részét képezi a bevont pedagógusok akkreditált képzése a módszertanban, digitális tananyagok, tanári segédanyagok készítése, adaptálása és alkalmazása és állandó szakmai támogatás, mentorálás biztosítása és fenntartása együttműködésben a szakmai közreműködő szervekkel.

A második megvalósítási helyszín a hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A szövegértés fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában az alsó és a felső tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával, a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása területén a matematika tanításában az oktató munkában az alsó tagozaton a LEGO®Education által fejlesztett MoreToMath módszertani csomaggal, a felső tagozaton a GEOMATECH módszertani csomaggal kerül bevezetésre az új módszertan. Ennek részét képezi a bevont pedagógusok akkreditált képzése a módszertanban, digitális tananyagok, tanári segédanyagok készítése, adaptálása és alkalmazása és állandó szakmai támogatás, mentorálás biztosítása és fenntartása együttműködésben a szakmai közreműködő szervekkel.

A harmadik megvalósítási helyszín a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola . A szövegértés fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával, a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában a GEOMATECH Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrend-szer középiskolások számára, a természettudományos megismerés támogatása területén a GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára módszertani csomaggal kerül bevezetésre az új módszertan.

Ennek részét képezi a bevont pedagógusok akkreditált képzése a módszertanban, digitális tananyagok, tanári segédanyagok készítése, adaptálása és alkalmazása és állandó szakmai támogatás, mentorálás biztosítása és fenntartása együttműködésben a szakmai közreműködő szervekkel. Mindhárom intézményben úgy kerül kialakításra a – szakmai tervben részletezett – intézményi fejlesztés, hogy megfeleljen minden kötelezettségnek, tartalmazzon minden pedagógiai és módszertani elemet.”

Download PDF